ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ:

 1. Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop): Το ηλεκτρονικό κατάστημα ourcreations.gr
 2. Πελάτης: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με την Εταιρεία κατά τη συναλλαγή του στο e-shop
 3. Προϊόντα: Τα κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες όπως κάθε φορά αυτά περιγράφονται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και στο e-shop
 4. Παραγγελία: Το σύνολο των προϊόντων που έχουν επιλεχθεί και αγοραστεί από έναν πελάτη ταυτόχρονα, με μια συναλλαγή
 5. Περιοχή: Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η εταιρεία μας στις συναλλαγές της με τους πελάτες
 6. Εταιρεία: Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέποντας από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017.

 • Δικαιοπρακτική ικανότητα: Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης).
 • Πληρεξουσιότητα/Αντιπροσώπευση: Παραγγελίες και συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν και από πληρεξούσιους/αντιπροσώπους, η οποία πληρεξουσιότητα υποβάλλεται στον τύπο της σκοπούμενης δικαιοπραξίας. Ο αντιπροσωπευόμενος δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια του αντιπροσώπου του για περιστατικά που γνώριζε ο ίδιος, αν ο αντιπρόσωπος ενήργησε σύμφωνα με τις οδηγίες του.
 • Όργανα/Προστηθέντες/Βοηθοί εκπληρώσεως: Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων, προστηθέντες με οιαδήποτε σχέση προστήσεως (π.χ. εργασιακή σχέση) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βοηθοί εκπληρώσεως φυσικών ή νομικών προσώπων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση: Ο πελάτης δηλώνει υπεύθυνα με την υπογραφή των όρων ότι είναι δικαιοπρακτικά ικανός και ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση. Επίσης δηλώνει ότι:
  1. σε περίπτωση πληρεξουσιότητας/αντιπροσώπευσης αυτή δεν έχει ανακληθεί και
  2. σε περίπτωση που αποτελεί όργανο/προστηθέντα/βοηθό εκπλήρωσης του πελάτη ότι η σχέση αυτή υφίσταται, δεν έχει λυθεί και ότι συναλλάσσεται στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη και όχι για τον εαυτό του.
 • Επιφύλαξη δικαιώματος: Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ , επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή ως και κάθε σχετική αξίωση από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα ή από πρόσωπα που δήλωσαν ότι αποτελούν όργανα/προστηθέντες/βοηθούς εκπληρώσεως ή από πρόσωπα που δήλωσαν ότι τελούν σε σχέση πληρεξουσιότητας/αντιπροσώπευσης.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα ourcreations.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της εταιρείας με την επωνυμία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 998792566, που εδρεύει στην Σητεία Κρήτης, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 42. Πάγιος σκοπός της εταιρείας Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

 • Οι όροι γίνονται αποδεκτοί ηλεκτρονικά από τον Πελάτη ο οποίος με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτής της σύμβασης.
 • Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση παρέχει και ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια, πιστότητα, καταλληλόλητα, ορθότητα, νομιμότητα, εμπορικότητα και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του Περιεχομένου που παρέχεται από τον Πελάτη.
 • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή συνεπαγόμενη ζημία, η οποία ενδέχεται να προκύψει στον Προβαλλόμενο ή σε τρίτον στα πλαίσια εκπλήρωσης της σύμβασης.
 • Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε τυχόν διενέξεις μεταξύ των Πελατών ή αυτών με τρίτους σχετικά με το Περιεχόμενο που παρέχεται, καθώς και υπηρεσιών αλλά και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την σύμβαση.
 • Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση αστοχίας/ βλάβης που οφείλεται στους συνεργαζόμενους παρόχους διαδικτύου μέσω σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών δικτύωσης.
 • Η Εταιρία ενημερώνει τον Πελάτη, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, για τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης των Υπηρεσιών, τους όρους χρήσης των υπηρεσιών, τις χρεώσεις, τα χαρακτηριστικά των παροχών.
 • Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την σύμβαση για λόγους που η ίδια κρίνει ότι βλάπτουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα της.
 • Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της ourcreations.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.
 • Η εξακολούθηση της χρήσης της ourcreations.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Η Εταιρεία κατά τη διακριτική της ευχέρεια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μέρος της σύμβασης ή ολόκληρη τη σύμβαση αν αυτή αντιβαίνει τους όρους της παρούσας. Δύναται να καταγγείλει την παρούσα μονομερώς και αζημίως, σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρήσει τους όρους της παρούσας.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης, υποχρεούται όμως να ειδοποιεί τον Πελάτη τουλάχιστον 3 μέρες πριν την εφαρμογή κάποιας σημαντικής αλλαγής με ατομική επιστολή.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που δημιουργούν προβλήματα στην παρεχόμενη υπηρεσία και που εμπλέκουν άλλους Φορείς.
 • Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του πελάτη στα οποία αποκτά πρόσβαση για την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας.
 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα: Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ και Α.Φ.Μ. 998792566, που εδρεύει στην Σητεία Κρήτης, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 42 και είναι Δικαίωμα Πνευματικής της Ιδιοκτησίας. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα ourcreations.gr είναι σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. H εταιρεία, είναι ο αδιαμφισβήτητος δικαιούχος των πλήρων πνευματικών δικαιωμάτων, ιδίως του περιουσιακού και ηθικού πνευματικού δικαιώματος, δικαιούμενη επίσης την οικονομική εκμετάλλευση, όντας ο πνευματικός δημιουργός.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ

 • Ο Πελάτης υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και να τηρεί τους όρους, όπως αυτοί αναγράφονται στην παρούσα. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα των στοιχείων και δηλώσεων που έχει καταθέσει στην Εταιρεία. Το Περιεχόμενο των δηλώσεων και των παραγγελιών δε θα πρέπει να αντιβαίνει στους νόμους, το δημοκρατικό καθεστώς της χώρας και τα χρηστά ήθη.
 • Ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που τυχόν υποστεί η Εταιρεία από απαιτήσεις αποζημίωσης που υποβλήθηκαν από τρίτους αναφορικά με το Περιεχόμενο της παραγγελίας.
 • Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την προσήκουσα παράδοση του Περιεχομένου που επιθυμεί να καταχωρηθεί στην Υπηρεσία και για την εγκυρότητα, ακρίβεια και πληρότητα του. Το εν λόγω Περιεχόμενο θα υποβάλλεται από τον Πελάτη είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα είτε αργότερα με αποστολή. Το περιεχόμενο που θα παρέχεται ανήκει σε αυτόν ή τρίτους από τους οποίους έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια χρήσης, σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για αυτό, δεδομένου ότι δεν δύναται να προβεί σε κανενός είδους έλεγχο αυτού.
 • Εάν διαπιστωθεί ή υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας, οποτεδήποτε, ότι ο Πελάτης έχει παραδώσει Περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή ότι το Περιεχόμενο δεν είναι σύννομο ή αντίκειται στα χρηστά ήθη, τότε η Εταιρεία δύναται, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη, να:
  1. αποσύρει εν μέρει ή εν όλω το Περιεχόμενο ή και να διακόψει την αντιπαροχή της σύμβασης,
  2. ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη, θέτοντας υπόψη του τα παραπλανητικά, παράνομα ή αντίθετα με τα χρηστά ήθη στοιχεία,
  3. διεκδικήσει από τον Πελάτη με κάθε νόμιμο μέσο αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί.
 • Ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Παραγγελία και τα λοιπά αναγκαία για την ενεργοποίηση έγγραφα.
 • Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αλλαγή διεύθυνσης, έδρας, νόμιμης εκπροσώπησης, στοιχείων τιμολόγησης

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η χρήση των στοιχείων σας περιγράφεται αναλυτικά στην παρακάτω Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της ourcreations.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους όρους που αναγράφονται σε αυτήν.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ από εσάς, μέσω της αλληλεπίδρασής της μαζί σας και μέσω των προϊόντων της, καθώς και πώς χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα. Η παρούσα δήλωση ισχύει για την αλληλεπίδραση της εταιρείας Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ με εσάς.

 • Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων: Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ συλλέγει δεδομένα, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς. Αποκτούμε ορισμένα δεδομένα καταγράφοντας πώς αλληλεπιδράτε με τα προϊόντα μας, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα cookies.
 • Χρήση Προσωπικών Δεδομένων: Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για να σας παρέχει τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένης και της χρήση δεδομένων για τη βελτίωση και την εξατομίκευση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να επικοινωνήσει μαζί σας, για παράδειγμα, για προσφορές προϊόντων. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των συνομιλιών, ούτε τα έγγραφα ή άλλα προσωπικά αρχεία για τη διαφημιστική σας στόχευση
 • Διαμοιρασμός Προσωπικών Δεδομένων: Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ συμμορφώνεται σε Αρχές και Φορείς που ζητούν νομίμως συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (πχ Αστυνομία, Εισαγγελέας, Δικαστήρια κλπ). Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία δηλώνετε με την συμφωνία στην παρούσα και στους όρους χρήσης, μόνο με συνεργάτες της εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ, που εντάσσονται στον κύκλο των προσώπων με τα οποία εκπληρώνεται η σύμβαση (πχ με την μεταφορική εταιρεία) και μόνο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει.
 • Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα: Μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Internet. Μπορείτε επίσης να κάνετε επιλογές σχετικά με τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας από την εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ. Μπορείτε πάντα να επιλέγετε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα SMS, τηλεφωνικές κλήσεις και αλληλογραφία από την εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων από τη εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ μεταβαίνοντας στη σελίδα εξαίρεσης.
 • Ενημέρωση για χρήση Cookies και συναφών τεχνολογιών: Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας) και παρόμοιες τεχνολογίες για την παροχή των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων. Τα cookies επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε είσοδο, παρέχουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων ενώ επίσης αναλύουν τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες. Επίσης, χρησιμοποιούμε προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου, για να παρέχουμε τα cookies και για τη συλλογή δεδομένων χρήσης και επιδόσεων. Οι τοποθεσίες μας στο διαδίκτυο ενδέχεται να περιλαμβάνουν προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου και cookies από τρίτες υπηρεσίες παροχής. Παρέχονται εργαλεία για να ελέγχετε τα cookies, τα προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.
 • Τι είναι τα cookies (Cookie): Τα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.
 • Χρησιμοποιεί η Επιχείρησή μας Cookies: Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε το ηλεκτρονικό κατάστημα ourcreations.gr πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους χρήστες μας.
 • Τι Είδη Cookies Χρησιμοποιούμε: Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:
  • Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (login) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.
  • Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»
 • Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τους εξής σκοπούς:
  • Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
  • Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας και την προσωποποίηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας.
  • Για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά σας
  • Για τη λειτουργία “Να με θυμάσαι”
 • Τι Είδους Δεδομένα Συλλέγουμε μέσω της Χρήσης Cookies: Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies μέσω του ourcreations.gr, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.
 • Μέσω των cookies μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής είδη δεδομένων:
 • Δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου του χρήστη.
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας.
 • Πληροφορίες προτίμησης προϊόντων/υπηρεσιών.
 • Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.
 • Λογαριασμός πελάτη: Με ένα λογαριασμό πελάτη, μπορείτε να πραγματοποιείτε είσοδο στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) και να έχετε πρόσβαση στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρείας μας, καθώς και στις υπηρεσίες επιλεγμένων Συνεργατών αυτής. Με την είσοδο στο λογαριασμό σας, επωφελείστε από βελτιωμένη εξατομίκευση, αφού όταν πραγματοποιείτε είσοδο στο λογαριασμό σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο προϊόν, δημιουργούμε μια καταχώρηση της συγκεκριμένης εισόδου.
 • Λεπτομέρειες: Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ και των όρων οποιωνδήποτε συμβάσεων ανάμεσα σε έναν πελάτη και την εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ για προϊόντα, υπερισχύουν οι όροι των εν λόγω συμβάσεων. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρακάτω όρους δεν ορίζεται στην παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή στους Όρους Χρήσης e-shop οι ορισμοί παρέχονται παρακάτω.
 • Γενικά. Όταν ένας πελάτης δοκιμάζει, αγοράζει, χρησιμοποιεί ή εγγράφεται σε Προϊόντα, η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ συλλέγει δεδομένα για να παρέχει την υπηρεσία, να προσφέρει βέλτιστες εμπειρίες με τα προϊόντα της, να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και να επικοινωνεί με τον πελάτη.
 • Όταν ένας πελάτης επικοινωνεί με έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων της εταιρείας Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ, συλλέγουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό του πελάτη, για την υποστήριξη της εν λόγω επικοινωνίας.
 • Όταν ένας πελάτης αλληλεπιδρά με έναν επαγγελματία υποστήριξης της εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ, συλλέγουμε δεδομένα συσκευής και χρήσης ή αναφορές σφαλμάτων για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων.
 • Όταν ένας πελάτης καταβάλλει πληρωμή για προϊόντα, συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας και πληρωμής για σκοπούς διεκπεραίωσης.
 • Όταν ένας πελάτης λαμβάνει επικοινωνίες από την εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ, χρησιμοποιούμε δεδομένα για να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο για την επικοινωνία.
 • Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας που τηρούνται από την εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ με αίτησή σας μέσω email ή ταχυδρομείου. Η διαγραφή θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και θα ενημερωθείτε με απάντηση στη μορφή της αίτησής σας.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H ιστοσελίδα ourcreations.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το όνομα και η διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ourcreations.gr δέχεται τις χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες VISA, Mastercard και Maestro. Για τις συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ανακατευθύνεστε σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον και δεν γίνεται καμία καταχώρηση των στοιχείων της στη βάση δεδομένων μας.

 

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ourcreations.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, καθώς και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας αναφορικά με την διαθεσιμότητα και τον χρόνο αποστολής των προϊόντων, ειδικότερα όταν αφορά προσωποποιημένα προϊόντα – προϊόντα κατά παραγγελία. Οι τιμές των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας ourcreations.gr είναι τιμές web – ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν αντιστοιχούν πάντα στις τρέχουσες τιμές που ισχύουν και στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ. Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να διενεργούνται ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών της εταιρείας, οι οποίες θα ισχύουν μόνο για καθορισμένα προϊόντα και μόνο για αγορές μέσω της ιστοσελίδας ourcreations.gr.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα ourcreations.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
Επιστροφές γίνονται μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης της Εταιρείας.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, έχετε υποχρέωση να μας ζητήσετε να σας στείλουμε με email το ειδικό «έντυπο επιστροφής» το οποίο αφού συμπληρώσετε θα πρέπει να μας το στείλετε τόσο με email στο orders@ourcreations.gr όσο και σε έντυπη μορφή μαζί με τα προς επιστροφή προϊόντα. Αν δεν αποσταλεί συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο τότε δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή. 

Στην περίπτωση μη προσωποποιημένων προϊόντων – προϊόντων που κατασκευάστηκαν ειδικά για εσάς και εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής εφόσον τα προϊόντα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και αφού μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, υπαιτιότητα Πελάτη ή υπαιτιότητα Εταιρείας.
Στην περίπτωση προσωποποιημένων προϊόντων – προϊόντων που κατασκευάστηκαν ειδικά για εσάς και εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε μόνο τα προϊόντα εκείνα που αποδεδειγμένα έχουν κάποιο ελάττωμα – πρόβλημα που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας.  Επιστροφές προσωποποιημένων προϊόντων – προϊόντων που κατασκευάστηκαν ειδικά για εσάς δεν γίνονται δεκτές για κανένα άλλο λόγο – αιτία.

Υπαιτιότητα της εταιρείας υπάρχει μόνο όταν:

 • Το προϊόν έχει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα πρόβλημα.
 • Οι διαφοροποιήσεις, όπως χρώμα εκτύπωσης, κλπ μεταξύ όμοιων προϊόντων (προσκλητήρια,αυτοκόλλητα,  κάρτες, φυλλάδια, μενού, διακοσμητικά, αναμνηστικά κλπ) είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.  Εξαίρεση αποτελούν τα ξύλινα.
 • Τα όσα αναγράφονται στο τελικό προϊόν διαφέρουν σε σχέση με τα όσα αναγραφόταν στην τελική μακέτα που ενέκρινε ο πελάτης.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν υπαιτιότητα τις εταιρείας οι παρακάτω περιπτώσεις:

 • Οπτικές διαφοροποιήσεις στην ομοιομορφία και στο χρώμα των προϊόντων που κατασκευάζονται από ξύλο. Το ξύλο σαν υλικό κατασκευής δεν μπορεί ποτέ αν έχει απόλυτη ομοιομορφία και πάντα διαφοροποιείται.
 • Χρωματικές διαφορές. Τα χρώματα του προϊόντος που θα παραλάβεται θα διαφέρουν από τα χρώματα που βλέπετε σε οποιαδήποτε οθόνη ή που έχετε εκτυπώσει σε οποιοδήποτε εκτυπωτή. Αν θέλετε να γνωρίζεται πως θα είναι χρωματικά το προϊόν που θα παραλάβεται θα πρέπει να ζητήσετε κατασκευή και αποστολή δείγματος. Τα χρώματα εκτύπωσης του τελικού προϊόντος που θα παραλάβεται σε σχέση με αυτό του δείγματος μπορεί να διαφέρουν σε ποσοστό εως και 10% και αυτό οφείλεται στην διαδικασία παραγωγής του δείγματος – ψηφιακή εκτύπωση.
 • Τυχόν λάθη σε κείμενα, τηλέφωνα, ονόματα κλπ τα οποία υπήρχαν και στην μακέτα που ενέκρινε ο πελάτης. Υπεύθυνος για τον τελικό έλεγχο των όσων αναγράφονται στην μακέτα είναι ο πελάτης, ο οποίος δίνει και την έγκριση για να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής.

Στην περίπτωση που η επιστροφή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση πως η επιστροφή θα γίνει με την μεταφορική που θα σας υποδείξει η Εταιρεία.  Το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον πελάτη στην περίπτωση που η επιστροφή γίνει με μεταφορική διαφορετική από αυτή που θα σας υποδείξει η Εταιρεία.
Στην περίπτωση που η επιστροφή γίνεται για οποιοδήποτε άλλη αιτία (που δεν αφορά κατασκευαστικό ελάττωμα – πρόβλημα, λάθος της Εταιρείας και ισχύει μόνο για μη προσωποποιημένα προϊόντα) π.χ. επειδή ο Πελάτης άλλαξε γνώμη κλπ τότε έχουμε υπαιτιότητα Πελάτη και το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον πελάτη. Επίσης στην περίπτωση αυτή, όπου δηλαδή η επιστροφή γίνεται με υπαιτιότητα του Πελάτη και όχι με υπαιτιότητα της Εταιρείας, ο Πελάτης χρεώνεται με το ποσό των 10€ συν ΦΠΑ εφόσον επιθυμεί επιστροφή χρημάτων. Το ποσό αυτό αφορά το ελάχιστο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της διαδικασίας επιστροφής καθώς και της επιστροφής των χρημάτων. Αν ο Πελάτης επιθυμεί να πιστωθεί ο λογαριασμός του τότε η χρέωση των 10€ συν ΦΠΑ δεν ισχύει και ισχύει χρέωση 5€ συν ΦΠΑ που αφορά το ελάχιστο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της διαδικασίας επιστροφής και πίστωσης του λογαριασμού του πελάτη.

Ο Πελάτης υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν καθώς και την ειδική συσκευασία αυτού (εάν υπάρχει) στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Εάν η ειδική συσκευασία του προϊόντος (εάν υπάρχει) υπέστει φθορά από τον Πελάτη τότε η επιστροφή δε γίνεται δεκτή. Επίσης ο Πελάτης υποχρεούται να συσκευάσει και να αποστείλει το προϊόν σε συσκευασία που θα προφυλάσει το προϊόν και δεν θα επιτρέπει να χτυπηθεί ή να υποστεί ζημιά κατά την μεταφορά ούτε αυτό ούτε η τυχόν ειδική συσκευασία αυτού. Αν το προϊόν δεν συσκευαστεί σωστά από τον Πελάτη και υποστεί ζημιά κατά την μεταφορά εξαιτίας μη κατάλληλης συσκευασίας ή αν δεν επιστραφεί στην ίδια κατάσταση με την οποία παραλήφθηκε ή αν είναι χρησιμοποιημένο τότε ο Πελάτης θα χρεωθεί με το κόστος του προϊόντος.
Μαζί με το προϊόν ο Πελάτης οφείλει να συμπεριλάβει την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς, καθώς και το ειδικό «έντυπο επιστροφής». Αν αυτά δεν συμπεριληφθούν τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

Μετά την επιστροφή του προϊόντος, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους σχετικά με την επιστροφή τότε:
Στην περίπτωση που η επιστροφή γίνεται εξαιτίας υπαιτιότητας της Εταιρείας το προϊόν που επιστράφηκε θα ελεγχθεί και θα σας ενημερώσουμε με email. Εφόσον αποδεικνύεται η υπαιτιότητα της Εταιρείας, η Εταιρεία αναλαμβάνει είτε να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή να πιστώσει τον λογαριασμό του Πελάτη ή να επιστρέψει στον Πελάτη το ποσό που του αναλογεί (τυχόν αφαίρεση εξόδων μεταφοράς κλπ). Ανάλογα με την περίπτωση η Εταιρεία θα αποφασίσει αν θα κάνει αντικατάσταση προϊόντος, πίστωση λογαριασμού ή επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη. Σε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η υπαιτιότητα της Εταιρείας θα σας ενημερώσουμε με email στο οποίο θα αναφέρονται επακριβώς οι λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει υπαιτιότητα της Εταιρείας.
Στην περίπτωση που η επιστροφή γίνεται εξαιτίας υπαιτιότητας του Πελάτη το προϊόν που επιστράφηκε θα ελεγχθεί και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους σχετικά με την επιστροφή, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον πελάτη το ποσό που του αναλογεί ή θα πιστώσει τον λογαριασμό του, ανάλογα με το τι έχει επιλέξει ο Πελάτης στο ειδικό «έντυπο επιστροφής». Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της επιστροφής καθώς και για τυχόν έξοδα μεταφοράς,  τυχόν τραπεζικά έξοδα κλπ. 

Σε κάθε περίπτωση που θα αποφασιστεί να γίνει επιστροφή χρημάτων, αυτή θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη, τον οποίο ο Πελάτης θα έχει συμπληρώσει στο ειδικό «έντυπο επιστροφής». Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν πάντα τον Πελάτη.

Σε περίπτωση που θέλετε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προς επιστροφή προϊόντα είναι: Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 42, Τ.Κ. 72300, Σητεία Κρήτης. 

Στην περίπτωση όπου ο Πελάτης δεν μείνει ευχαριστημένος από τον σχεδιασμό της μακέτας μπορεί να ζητήσει την επιστροφή της προκαταβολής. Αν ο Πελάτης δεν εγκρίνει την μακέτα τότε αφού εξηγήσει με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους δεν εγκρίνει την μακέτα (όχι π.χ. δε μου αρέσει) και εξηγήσει με σαφήνεια το τι θέλει (όχι π.χ. θέλω κάτι ωραίο) η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες και τα “θέλω” του Πελάτη προκειμένου να σχεδιάσει την μακέτα που ζητάει ο Πελάτης. Στην περίπτωση όπου ο Πελάτης δεν ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα τότε η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Πελάτη το 100% της προκαταβολής που έχει καταβάλει. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου η μακέτα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τα “θέλω” του Πελάτη αλλά ο Πελάτης άλλαξε γνώμη. Ο Πελάτης επιβαρύνεται με τυχόν τραπεζικά έξοδα. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η εξόφληση γίνεται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας η οποία μπορεί διαφοροποιείται ανάλογα με τα επιλεγμένα προϊόντα.
Αποκλειστικά και μόνο για τα προσωποποιημένα προϊόντα – προϊόντα κατά παραγγελία υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσει η παραγγελία εως και το στάδιο του σχεδιασμού μόνο με την καταβολή της προκαταβολής. Μετά την έγκριση της μακέτας θα πρέπει ο Πελάτης να κάνει εξόφληση του συνόλου της παραγγελίας προκειμένου η παραγγελία να προχωρήσει στο στάδιο της κατασκευής και στη συνέχεια στο στάδιο της αποστολής. Αν ο Πελάτης εγγρίνει την μακέτα και δεν προχωρήσει σε εξόφληση του συνόλου της παραγγελίας τότε ο Πελάτης χρεώνεται για το κόστος σχεδιασμού με ποσό ίσο με το ποσό της προκαταβολής. Το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται στον Πελάτη, εκδίδεται σχετικό παραστατικό παροχής υπηρεσιών το οποίο και αποστέλλεται στον πελάτη.
Για τα μη προσωποποιημένα προϊόντα δεν ισχύει η επιλογή της προκαταβολής. Ο Πελάτης θα πρέπει να εξοφλήσει το σύνολο της παραγγελίας επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής: κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, πληρωμή με πιστωτική κάρτα, πληρωμή με αντικαταβολή κλπ. Οι τρόποι πληρωμής δεν είναι πάντα οι ίδιοι και ποικίλουν ανάλογα με τα είδη, το σύνολο της παραγγελίας καθώς επίσης και την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας.
Η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής ισχύει αποκλειστικά και μόνο για παραγγελίες συνολικής αξίας έως 100€. Επίσης δεν επιτρέπεται να γίνει κατάτμηση παραγγελίας σε μικρότερες. Αν η εταιρεία διαπιστώση κατάτμηση παραγγελίας από κάποιο πελάτη διαθέτει το  δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση αυτής και ενημερώνει σχετικά τον πελάτη.

 Τα εκδιδόμενα παραστατικά αποστέλλονται μαζί με την παραγγελία στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης.

Το κόστος κατασκευής και αποστολής δείγματος δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο της παραγγελίας. Εφόσον αποφασιστεί η κατασκευή και αποστολή δείγματος η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη για το κόστος αυτό με email. Εφόσον ο Πελάτης αποδεχθεί το κόστος του δείγματος θα πρέπει να προκαταβάλει το ποσό αυτό. Μετά την καταβολή του ποσού ξεκινάει η διαδικασία κατασκευής δείγματος. Η απόφαση για κατασκευή και αποστολή δείγματος ανήκει στην αποκλειστική ευχέρεια της Εταιρείας. Εξαίρεση αποτελούν οι παραγγελίες όπου η κατασκευή και αποστολή δείγματος έχει επιλεγεί έχει κοστολογηθεί και αναγράφεται στην παραγγελία. Στις περιπτώσεις αυτές το δείγμα μόλις ετοιμαστεί αποστέλλεται στον Πελάτη. Στην περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει περισσότερα από ένα δείγματα ενημερώνεται για το κόστος των έξτρα δειγμάτων και εφόσον το αποδεχθεί και προκαταβάλει το κόστος αυτό προχωράει η σχετική διαδικασία.

Η παράλειψη καταβολής ή η μη κανονική ή η εκπρόθεσμη καταβολή της οφειλής, εφόσον η οφειλή είναι σύμφωνη με την παρούσα σύμβαση παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα:

 1. Να καταγγείλει τη σύμβαση λόγω οφειλής, να διακόψει την διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας με υπαιτιότητα του Πελάτη.
 2. Να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας στον Πελάτη.
 3. Να αρνηθεί την υπογραφή νέας σύμβασης με τον Πελάτη εφόσον δεν τακτοποιηθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις του προ την εταιρεία.


ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail. Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.
 • Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
 • H εταιρεία δεν παρέχει καμία περαιτέρω εγγύηση για τη χρήση των προϊόντων τα οποία παρέχονται «ως έχουν» χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
 • Καμία προφορική ή γραπτή πληροφορία ή συμβουλή η οποία δίνεται από την Εταιρεία ή τους προστηθέντες της, δεν δύναται να θεωρηθεί εγγύηση.
 • Η εταιρεία απαλλάσσεται με έγκυρη απαλλακτική ρήτρα, η οποία συνομολογείται με την παρούσα σύμβαση, για οποιαδήποτε ζημία (θετική και αποθετική, συμβατική και αδικοπρακτική) του πελάτη, η οποία προέρχεται από οποιαδήποτε πράξη που στηρίζεται σε (ελαφρά) αμέλεια της εταιρείας ή/και των προστηθέντων της ή/και των βοηθών εκπληρώσεώς της.
 • Ειδικότερα στην έννοια της ζημίας των προηγούμενων δύο παραγράφων εντάσσεται επί παραδείγματι η απώλεια επιχειρηματικών κερδών, η διακοπή της επιχειρησιακής δραστηριότητας, η απώλεια πληροφοριών και άλλες παρόμοιες ζημίες.
 • Τροποποίηση των όρων του παρόντος: H ιστοσελίδα ourcreations.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
 • Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με εκπρόσωπο της ιστοσελίδας ourcreations.gr. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.
 • Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. 
 • Σε περίπτωση δικαστικής διευθέτησης διαφορών ως αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Λασιθίου Κρήτης.
 • Η εκ μέρους της Εταιρείας μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός της που απορρέει από την παρούσα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον.
 • Αν κάποιος από τους όρους της παρούσας κριθεί άκυρος για οποιονδήποτε, οι υπόλοιποι όροι αυτής παραμένουν ισχυροί, οι δε συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η Εταιρεία θα αντικαθιστά ή τροποποιεί τον άκυρο όρο σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και τον σκοπό της παρούσας.
 • Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν έμμεσες αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη του Πελάτη που μπορεί να προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρείας.
 • Ο Πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη όλους τους παρόντες όρους.
 • Για την υλοποίηση της απαραίτητης για την παροχή της Υπηρεσίας η Εταιρεία μπορεί κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να χρησιμοποιεί τεχνολογία της επιλογής της.

 

 

Πολιτική Προστασίας

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία με την επωνυμία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 998792566, που εδρεύει στην Σητεία Κρήτης, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 42, είναι η κυρία και δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, ourcreations.gr, προσφέρει τα προϊόντα της υπό την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί δέσμευση και αποδοχή για κάθε επισκέπτη της παρούσας ιστοσελίδας η οποία κατά καιρούς μπορεί να αλλάζει. Γι’ αυτό τον λόγο συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές και προσθήκες.

Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ ενδιαφέρεται για ζητήματα απορρήτου και αναγνωρίζει ότι η διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Για τον λόγο αυτό επιθυμούμε να γνωρίζετε ότι ο τρόπος που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε συμβαδίζει με τις υπάρχουσες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές μας με τις οποίες η εταιρεία μας συλλέγει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες από τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Με την παροχή προσωπικών πληροφοριών προς εμάς ή με τη χρήση του ourcreations.gr, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Τα δεδομένα εγγραφής υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία μας δύναται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που παρέχονται στην ιστοσελίδα μέσω εγγραφής, συμπλήρωσης κάποιας φόρμας, στα πλαίσια κάποιας παραγγελίας σας ή αποστολής email σχετικά με ερωτήματα και αιτήματα σας.

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των υπηρεσιών που σας παρέχει η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ.

 

Προσωπικά Στοιχεία Πελάτη

Πιο συγκεκριμένα, για να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ourcreations.gr θα ζητηθεί η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων του πελάτη.

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση αποστολής παραγγελίας
 • Διεύθυνση χρέωσης παραγγελίας
 • Αριθμός επικοινωνίας
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 

Τρόπος Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από ή σχετικά με εσάς προκειμένου (i) να παραδώσει την παραγγελία σας στην διεύθυνση αποστολής, (ii) να επιβεβαιώσει και να επεξεργαστεί μια παραγγελία, (iii) να μεριμνήσει για την επιστροφή μιας αγοράς και (iv) να απαντήσει σε ερωτήματα σας και να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας.

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στο ourcreations.gr δεν αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται ή πωλούνται σε τρίτους, εκτός εάν απαιτούνται νομικές υποχρεώσεις από την Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ.

Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και μεταφορών (π.χ. τράπεζες, PayPal, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών – courier κτλ.) απαραίτητων για την εξυπηρέτηση των χρηστών του ourcreations.gr και τη διενέργεια επιχειρηματικής δραστηριότητας της.

 

Αλλαγή και Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε, διορθώσετε, ενημερώσετε ή να διαγράψετε πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει μέσω του ourcreations.gr, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ζητώντας την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον ιστότοπο ourcreations.gr και να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τον λογαριασμό σας καθώς και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν στον παρών δικτυακό τόπο, μέσα από το προφίλ σας.

 

Αποστολή Προωθητικού & Ενημερωτικού Υλικού

Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για ενημερωτικούς και προωθητικούς σκοπούς ή αποστολή newsletter προς τους εγγεγραμμένους χρήστες & επισκέπτες του ourcreations.gr εφόσον οι ίδιοι έχουν συμφωνήσει σε αυτό παρέχοντας το email τους.

 

Εξατομικευμένη επικοινωνία (profiling)

Θέλοντας να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία από την Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ μπορείτε να μας ενημερώσετε μεσω email ή να διαγραφείτε  ανά πάσα στιγμή από την λίστα αποδεκτών κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό email.

 

Χρήση Cookies

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεστε και χρησιμοποιούνται ευρέως για να βελτιώσουν ή/και να εμπλουτίσουν την εμπειρία σας. Τα cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες στον υπολογιστή σας και σας γλιτώνουν χρόνο κατά τις επόμενες επισκέψεις εξαλείφοντας την ανάγκη να επαναλαμβάνετε την εισαγωγή των ίδιων πληροφοριών.

Η εταιρεία Ξενικάκη Β. και ΣΙΑ ΟΕ δεν χρησιμοποιεί cookies για να προσδιορίσει την ταυτότητά σας, αλλά μόνον για να μπορεί ο παρών ιστότοπος να λειτουργεί καλύτερα με τρόπο που να εξυπηρετεί εσάς.

Τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν / διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις επιλογές ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) σας.

 

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε cookies των Google Analytics για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούμε για να την βελτιώσουμε. Οι πληροφορίες αυτές είναι κατά κύριο λόγο ανώνυμες και περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, τον προορισμό αυτών των επισκεπτών και το πόσο συχνά έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα. Η Google έχει δημοσιοποιημένες πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων.

 

Ιστοσελίδες Τρίτων

Το ourcreations.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτό και οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους καθώς και για τα μέτρα άλλων εταιρειών που χρησιμοποιούν τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου.

 

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση όπως η ανταλλαγή πληροφοριών, οι αγορές μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL.